Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 01:31

Nhn d?p k? ni?m 88 n?m ngy thnh l?p H?i LHPN Vi?t Nam (20/10/1930-20/10/2018) v 88 n?m ngy ph? n? Vi?t Nam. ??ng th?i h??ng ?ng cu?c v?n ??ng H?c t?p v lm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cch H? Ch Minh ?ng h? xy d?ng Mi ?m tnh th??ng cho ph? n? ngho, ph? n? ??n thn v cu?c v?n ??ng ??ng hnh cng ph? n? bin c??ng do trung ??ng H?i LHPN Vi?t Nam pht ??ng.

phu nu 20-10

H?i LHPN ph??ng Minh An t? ch?c sinh ho?t g?p m?t v tn vinh cn b? t? ph? n? c thm nin cng tc H?i 10 n?m tr? ln, c 11 ch? ???c tn vinh v t?ng qu v?i t?ng s? ti?n :1.650.000? ;

T?ng c?ng ton ph??ng trong n?m qua ? ti?t ki?m ???c t?ng s? ti?n h?n 400 tri?u ??ng v ? ?ng h? qu? mi ?m tnh th??ng v ??ng hnh cng ph? n? bin c??ng v?i t?ng s? ti?n: 19.763.000?.

Ra m?t m hnh CLB Ph? n? ??m ?ang v?i 17 ch? tham gia lm thnh vin CLB v b?u ban ch? nhi?m v?i 03 thnh vin. Trong bu?i l? ra m?t c cc ?/c lnh ??o ??ng ?y, UBND ph??ng ??n d? v pht bi?u ki?n ch? ??o ??ng th?i t?ng qu cho cc thnh vin trong CLB v?i s? ti?n : 300.000?/1 ph?n qu.

T?i cc Chi H?i ? t? ch?c cc ?m sinh ho?t h?c t?p k? ni?m ngy thnh l?p H?i PNVN t? ngy 13-15/10/2018 nh?m n truy?n th?ng H?i, v?n ngh?, tuyn truy?n gio d?c truy?n th?ng, l?ch s? c?a H?i; tuyn truy?n gio d?c chnh tr?, t? t??ng, nh?ng ph?m ch?t ??o ??c t?t ??p c?a ng??i ph? n? Vi?t Nam, tuyn truy?n Ngh? quy?t ??i h?i ph? n? ton qu?c l?n th? XII, V?n ??ng h?i vin ph? n? rn luy?n ph?m ch?t ??o ??c ph? n? Vi?t Nam T? tin - T? tr?ng - Trung h?u - ??m ?ang, tuyn truy?n N?21/CP v? Chnh sch dn s?; h? l?y vi?c MCBGTkhi sinhv?n ??ng ?ng h? ??ng hnh cng ph? n? bin c??ng v ?ng h? MATT . . v?i trn 300 l??t ch? em tham gia.

Ngu?n tin: H?i LHPN

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 02:27