Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ tư, 06 Tháng 6 2018 08:26

Sng Ngy 6/6/2018 t?i H?i tr??ng Trung tm VHTT ph??ng Minh An 83 Ng Quy?n. H?i ng??i cao tu?i ph??ng t? ch?c l? m?ng th? cc c? trn 70, 75, 80, 85, 95 v trn 100 tu?i.

IMG20180606082154

Nhn k? ni?m 77 n?m ngy truy?n th?ng H?i ng??i Cao tu?i Vi?t Nam (6/6/1941-6/6-2018). H?i Ng??i Cao tu?i ph??ng Minh An long tr?ng t? ch?c l? m?ng th? ng??i cao tu?i n?m 2018. ?y l n?m th? 4 tri?n khai quy?t ??nh c?a Th? t??ng Chnh Ph? v? thng hnh ??ng v ng??i cao tu?i Vi?t nam ?? cc c?p cc ngnh t? ch?c ?on th? v ton x h?i quan tm ch?m sc v ??ng vin ng??i cao tu?i ti?p t?c pht huy truy?n th?ng, kinh nghi?m nhi?t huy?t, gi tr? tinh th?n cho th? h? k? ti?p.

Chc th? l nt ??p v?n ho c?a dn t?c Vi?t Nam, t? xa x?a dn t?c ta ? t? ch?c chc th? cho cc c? cao nin l d?p ?? con chu th? hi?n lng hi?u th?o, s? tn knh ??i v?i ng b cha m?. Ng??i cao tu?i c cng sinh thnh nui d?y con chu, xy d?ng gia ?nh, dng h?, qu h??ng, ??ng th?i gio d?c con chu v? nhn cch, lng yu th??ng ??t n??c, gi? gn thu?n phong m? t?c c?a dn t?c.

IMG20180606082142-2

T?i bu?i l? chc th?, H?i ng??i cao tu?i ph??ng Minh An ? t? ch?c chc th? v t?ng qu cho 105 c?. H?i ng??i cao tu?i ph??ng s? ti?p t?c pht huy vai tr tu?i cao g??ng sng, l nh?ng t?m g??ng tiu bi?u trong cc phong tro ? ??a ph??ng.

?y l ho?t ??ng ???c t? ch?c th??ng nin th? hi?n s? tn tr?ng, truy?n th?ng knh lo ??c th? c?a dn t?c Vi?t Nam./.

Ngu?n tin: H?i Ng??i cao tu?i ph??ng Minh An

Cập nhật ngày Thứ tư, 06 Tháng 6 2018 08:32