Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 03:39

Nh?m th?c hi?n t?t cc n?i dung c?a giao ??c thi ?ua n?m 2018 v th?c hi?n k? ho?ch c?a H?i LHPN thnh ph? H?i An v? tri?n khai ?? n 938 Tuyn truy?n, gio d?c, v?n ??ng, h? tr? ph? n? tham gia gi?i quy?t m?t s? v?n ?? x h?i lin quan ??n ph? n? n?m 2018.

tuyen truyen thuc pham-3.1

???c s? th?ng nh?t c?a BTV ??ng ?y, H?i LHPN ph??ng Minh An ? t? ch?c bu?i tuyn truy?n v? cng tc b?o v? mi tr??ng v v? sinh an ton th?c ph?m n?m 2018 cho h?n 50 cn b? t? ph? n? v l?c l??ng nng c?t c?a H?i vo lc 14h30 ngy 24/5/2018 t?i H?i tr??ng TTVHTT ph??ng.

?/c Nguy?n Th? H?i - Ch? T?ch H?i LHPN ph??ng bo co v? n?i dung v? cng tc b?o v? mi tr??ng v n?i dung cu?c v?n ??ng xy d?ng gia ?nh 5 khng 3 s?ch;

?/c Nguy?n Th? Kim Thoa - UVBCH, tr??ng tr?m y t? ph??ng bo co v? n?i dung VSATTP, bu?i sinh ho?t ? thu ht trn 50 ch? tham d?.

Qua bu?i tuyn truy?n ch? em ? nh?n th?c ???c vai tr c?a mnh trong cng tc b?o v? mi tr??ng c?ng nh? vi?c phn lo?i, x? l rc th?i t?i ngu?n th?c hi?n t?t cc tiu ch cu?c v?n ??ng xy d?ng gia ?nh5 khng 3 s?ch c?ng nh? tc h?i c?a th?c ph?m b?n ??i v?i s?c kh?e con ng??i. Ng??i tiu dng c?n quan tm h?n ??n ch?t l??ng hng ha, ??c bi?t ch?t l??ng th?c ph?m; ch?t ch?, th?n tr?ng trong l?a ch?n s?n ph?m, ch? mua s?n ph?m r ngu?n g?c; k?p th?i pht hi?n, cung c?p thng tin, ln n, t?y chay nh?ng c? s? s?n xu?t, kinh doanh khng b?o ??m ATVSTP, t?o s?c p ??n nh s?n xu?t, kinh doanh c?ng nh? nh qu?n l nh?m ??m b?o s? ATVSTP trong c?ng ??ng.

Ngu?n tin; H?i LHPN ph??ng