diet moi moi

S? VH-TT&DL t?nh Qu?ng Nam v?a tri?n khai D? n ch?ng m?i giai ?o?n 3 cho khu ph? c? H?i An. N?m 2013, D? n ???c tri?n khai v?i t?ng kinh ph 7,5 t? ??ng t? ngu?n ngn sch c?a Trung ??ng.