Hi?nh a?nh
 
Tin t??c trong n???c
S?n v?t x? Qu?ng qua ca dao PDF. In Email

san vat hi an

Trong Ph? bin t?p l?c, L Qu ?n vi?t: ... x? Qu?ng Nam l ??t ph nhiu nh?t thin h?... ru?ng ??ng r?ng ri, g?o la t?t ??p, tr?m h??ng, t?c h??ng, s?ng t, ng voi, vng b?c, ??i m?i, trai ?c, bng gn, sp ong, ???ng, m?t, d?u s?n, cau, h? tiu, c, mu?i... ??u s?n xu?t ? ??y. Nh?ng s?n v?t c?a Qu?ng Nam ? ?i vo v?n h?c dn gian t? xa x?a...

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 7 2013 01:52
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

quang nam 6 van

Chi?u 3/7, UBND t?nh Qu?ng Nam ? t? ch?c t?ng k?t Festival Di s?n Qu?ng Nam l?n 5/2013. Theo ?, ? c 6 v?n du khch ??n tham quan cc ?i?m du l?ch c?a t?nh, ??c bi?t l 2 Di s?n V?n ha th? gi?i trong d?p ny.

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 7 2013 09:25
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

Th? t??ng k?t lu?n ??ng ??t khng gy m?t an ton ? Sng Tranh 2

Cập nhật ngày Thứ ba, 05 Tháng 3 2013 08:39
Đọc thêm...