Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email

anh anh chien - web

Chi?u ngy 06/6/2013, t?i Trung tm h?c t?p c?ng ??ng ph??ng Minh An. H?i C?u Chi?n Binh t? ch?c H?i ngh? t?ng k?t Ngh? quy?t s? 05/NQ-CCB v s? k?t cng tc H?i 6 thng ??u n?m 2013.

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:01
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

ccb1

Vo lc 23 gi? ngy 02/02/2013. Cc l?c l??ng b?o v? dn ph?, dn qun t? v? v C?u Chi?n Binh ph??ng Minh An ra qun tu?n tra b?o v? khu ph? c? nhn k? ni?m 83 n?m thnh l?p ??ng c?ng s?n Vi?t Nam (03/02/1930-03/02/2013) v d?p T?t Nguyn ?n Qu T? 2013.

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:01
Đọc thêm...