Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email

BT  DTN - 1

Ngy 22/06/2013 t?i UBND ph??ng Minh An, Ban Th??ng v? ?on ph??ng t? ch?c l? ra qun tnh nguy?n vin ph?c v? Festival Di s?n Qu?ng Nam l?n th? V 2013.

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 08:28
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

image1

?? chu?n b? tri?n khai v t? ch?c c ch?t l??ng ho?t ??ng H n?m 2013, Ngy 30/05/2013 ?on ph??ng Minh An t? ch?c "L?p t?p hu?n cng tc H" n?m 2013 chocn b? ?on v ?VTN v?i h?n 30 cn b? ?on v ?VTN tham gia.

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:02
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

image - 3-1

Ngy 23/5/2013, t?i Trung tm VHTT ph??ng Minh An.?on TNCS H? Ch Minh Ph??ng Minh An? t? ch?c H?i ngh? h?c t?pNgh? quy?t ??i h?i?on cc c?p nhi?m k? 2012-2017 v?i g?n 100?VTN ?on vin thanh nin cc ??n v? tr?c thu?c ?on ph??ng Minh An.

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:03
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

anh tieu de - 300

N?m trong k? ho?ch ho?t ??ng c?a thng 5, ?on Thanh Nin ph??ng Minh An ? pht ??ng ra qun xo cc bi?n qu?ng co, rao v?t trn ??a bn ph??ng.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 09 Tháng 6 2013 04:49
Đọc thêm...
 
PDF. In Email

anh doan - 1

Trong thng Thanh nin, ?on ph??ng Minh An ??ng cai t? ch?c Ngy h?i Thanh nin Vi?t Nam g?n v?i hnh trnh tm v? l?ch s? v?i s? tham gia c?a cc Chi ?on trong c?m: Ngn Hng Chnh Sch X H?i, B?nh vi?n ?a khoa v ?on Tr??ng Cao ??ng ?i?n L?c Mi?n Trung.

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:05
Đọc thêm...