Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ ba, 16 Tháng 6 2015 04:03

T? ??u n?m ??n nay, Ph??ng Minh An ? thu thu? s? d?ng ??t phi Nng nghi?p trn 262 tri?u ??ng, ??t 108o/o k? ho?ch thnh ph? giao. Ngoi ra, Ph??ng Minh An thu g?n 5 t? ??ng thu? ??t h?n 43o/o k? ho?ch.

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 07:13
Đọc thêm...
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 07:15

nop thue1

Pht huy k?t qu? ??t ???c n?m 2013, ngay t? ??u thng 5 n?m 2013. Ph??ng Minh An ? k?t h?p v?i ngnh Thu? tri?n khai pht thng bo m?c n?p thu? s? d?ng ??t phi nng nghi?p ??n t?ng h? dn.

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 08:33
Đọc thêm...