Hi?nh a?nh
 
GI?I THI?U T?NG QUAN V? PH??NG MINH AN PDF. In Email

         Minh An l m?t Ph??ng trung tm Thnh ph? H?i An T?nh Qu?ng Nam di?n tch t? nhin l gioithieu1

0,65km2. Pha B?c gip 2 ph??ng S?n Phong v C?m Ph, pha Nam gip ph??ng C?m Nam v x C?m Kim, Ty gip ph??ng C?m Ph, ?ng gip ph??ng S?n Phong. Dn s? 6.600 ng??i, m?t ?? dn s? 12.704,6ng/km2 chia thnh 5 kh?i ph? v?i 42 t? dn ph?. C qu?n th? di tch c?a ph? c? H?i An ? ???c UNESCO cng nh?n l di s?n v?n ho th? gi?i t? thng 12/1999. C ch? trung tm v b?n ? c?a Thnh ph?. L n?i giao l?u bun bn v cc ho?t ??ng th??ng m?i trong v ngoi Thnh ph?. ??a bn ph??ng c?ng l n?i giao l?u v?i khch du l?ch trong v ngoi n??c.

         Di?n tch Minh An nh? nh?ng ??a hnh ?a d?ng, ph?c t?p bao g?m c? vng trung tm v?n ho lu ??i v vng m?i pht tri?n. Pha Nam c?a ph??ng c con sng Thu B?n v?i chi?u r?ng t? 200- 500m. ??c bi?t c sng Hoi Ph? l m?t nhnh c?a sng Thu B?n c chi?u r?ng t? 10- 100m n?m ti?p gip v?i khu ph? c?. N?m ? vng h? l?u sng Thu B?n nn hng n?m ? ??a bn ph??ng lin ti?p di?n ra nh?ng ??t m?a bo, l? l?t l?n ko di.

gioithieu2

          ? khu v?c trung tm cc kh?i ph? ? pht tri?n m?nh v b?n v?ng nh?: An Th?ng, An Thi, An ??nh nh?ng hai kh?i ph? m?i ???c chia tch l An H?i v ??ng Hi?p v?n cn g?p r?t nhi?u kh kh?n. M?t b?ng pht tri?n khng ??ng ??u ny l m?t trong nh?ng v?n ?? ??t ra v? chi?n l??c xy d?ng v pht tri?n kinh t? x h?i ? ??a ph??ng. Tuy nhin ph??ng Minh An c?ng c nhi?u thu?n l?i v? v? tr ??a l, c l?i th? v? v?n ho v ti?m n?ng pht tri?n kinh t? TM-DV-DL.

gioithieu3

           Cng tc qu?n l ? th? ???c th?c hi?n t?t, v?a h c ???ng cai ?? ginh cho ng??i ?i b? v ?? cc ph??ng ti?n giao thng. Tr?t t? kinh doanh ???c ch tr?ng cc h? kinh doanh ??u ???c s?p x?p theo m?t tr?t t? v?a khng lm m?t ?i v? m? quan c?a ? th? v?a khng lm nho ?i v? ??p c?a ph? c?. Nh? nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a nt ??p trong v?n ho giao ti?p ?ng x? ??i v?i khch du l?ch c?a nhn dn m nh?ng n?m qua ph??ng Minh An ?n ti?p hng ngn l??t khch du l?ch trong v ngoi n??c ??n th?m quan nh?ng v?n ?? l?i nh?ng ?n t??ng t?t ??p trong lng du khch hi?n ? thc ??y kinh t? TM - DV - DL t?ng tr??ng lin t?c v b?n v?ng.

         Cng v?i vi?c b?o t?n v pht huy cc gi tr? v?n ho v?t th?, cc gi tr? v?n ho phi v?t th? v?n l th? m?nh trong ho?t ??ng du l?ch c?ng ???c ??a ph??ng ch tr?ng b?o t?n v pht huy tc d?ng. Trong nh?ng n?m qua chnh quy?n ??a ph??ng ? cng v?i cc ngnh c lin quan c?a Thnh ph? v?n ??ng nhn dn th?c hi?n thnh cng d? n ?m ph? c? h?ng thng vo 14 m l?ch v Ph? khng ti?ng ??ng c?. T? khu v?n ??ng nhn dn th?c hi?n cc quy ??nh c?a th? x v? nh sng, trang ph?c cho ??n vi?c v?n ??ng nhn dn treo l?ng ?n v tham gia vo l? h?i nh? m?t di?n vin, chnh h? l ch? th? trong t?t c? cc l? h?i. ?y l k?t qu? c?a c? m?t qu trnh m?t mi v?n ??ng v c s? ?ng gp r?t l?n c?a cc ?on th? nhn dn. ??n nay vi?c tham gia ti hi?n ?m ph? c? vo 14 m l?ch h?ng thng v Ph? khng ti?ng ??ng c? ? tr? thnh n? n?p sinh ho?t c?a nhn dn trong khu ph? c? gp ph?n ?ng k? cng v?i Thnh ph? qu?ng b b?n s?c v?n ho ??c th c?a dn c? ph? c? H?i An v?i b b?n.

Cập nhật ngày Thứ tư, 06 Tháng 2 2013 05:45