In
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 02:16

Hi?n nay, m?i ?m ph?c v? khch du l?ch tham quan trn sng Hoi, nh?ng ng??i cho ? ? ph? c? H?i An c thu nh?p t? 500 nghn ??ng ??n 1 tri?u ??ng/ng??i. ? l k?t qu? ?ng ph?n kh?i t? m?t ch? tr??ng ph h?p c?a thnh ph? H?i An theo m hnh t? qu?n trong cc d?ch v? du l?ch.

dan van 2

Chi?u chi?u, ng V V?n Thi ? kh?i ph? ??ng Hi?p, ph??ng Minh An, TP. H?i An l?i vc cho ra sng ?? chu?n b? cho m?t ?m lm vi?c. K? t? ngy tham gia vo ??i ghe b?i v?n chuy?n khch du l?ch trn sng Hoi ??n nay, cu?c s?ng c?a gia ?nh ng ? d?n ??i thay.

ng V V?n Thi, chia s?: Sau khi thnh ph? ph duy?t v cho chng ti tham gia ? t? qu?n ny th cu?c s?ng c?ng kh gi? ln, ?n ??nh h?n v ngh? cho ? ni g?n v?i ph? c?, g?n v?i du l?ch th r?t chi l c t??ng lai.

Khng ch? ng Thi, 140 lao ??ng ? kh?p n?i trn ??a bn thnh ph? H?i An tham gia trong ??i ghe b?i t?i ph??ng Minh An ny ??u c chung suy ngh?. V?i h?, ???c tham gia v?n chuy?n khch du l?ch trn sng Hoi l may m?n v hnh ngh? bi b?n, n? n?p v thu nh?p kh?m kh.

Tr??c ?y, do nhu c?u c?a du khch, tnh tr?ng tranh ginh, cho ko, p gi du khch, ch? qu s? ng??i quy ??nh, khng m?c o phao khi di chuy?n trn sng Hoi c?a cc ghe b?i t? pht th??ng xuyn x?y ra, d?n ??n nguy c? m?t an ton giao thng v gy nh?ch nhc c?nh quan khu ph? c? .

Xu?t pht t? th?c t? ?, Kh?i dn v?n c?a ph??ng ? l?p k? ho?ch tham m?u ??ng ?y ch? ??o UBND ph??ng xy d?ng v tri?n khai ph??ng n qu?n l ph??ng ti?n th?y th s? ho?t ??ng v?n chuy?n khch du l?ch trn sng Hoi (?o?n t? ng ba ???ng L L?i - B?ch ??ng ??n c?u Qu?ng Tr??ng).Ngy 26/6/2017 UBND, thnh ph? H?i An ph duy?t Ph??ng n qu?n l ghe b?i v?n chuy?n khch du l?ch trn sng Hoi v?i s? ph??ng ti?n ghe b?i v ch? ph??ng ti?n ?? tiu chu?n ???c tham gia vo ?? n l 140 ghe. Cc ghe b?i ?? tiu chu?n ph?i lm th? t?c ??ng k ph??ng ti?n; ???c s?n, k? s? ??ng k; ng??i ?i?u khi?n ph?i c ?? s?c kh?e, bi?t b?i, ph?i h?c t?p php lu?t v? giao thng ???ng th?y n?i ??a; s? l??ng khch t?i ?a khng qu 4 ng??i v t?t c? ph?i m?c o phao khi ln thuy?n. Cc ghe b?i ph?i th?c hi?n nghim tc n?i quy, quy ??nh v? v? tr ?n tr? du khch, gi c? theo b?ng gi nim y?t, cc ghe b?i n?u vi ph?m s? b? x? l vi ph?m ty theo m?c ??.

L thnh vin c?a ??i ghe b?i t? qu?n ny, ch? Tr?n Th? Bng, ? t? 35 kh?i ph? ??ng Hi?p - Ph??ng Minh An, cho hay: Tr??c ?y, t?i ti b?t gi cho ? v m?i ghe ?i t?i 10 ng??i lun. Ch? ph??ng Minh An quy ??nh m?i ghe ch? ???c ch? khng qu 4 ng??i v gi l 150 nghn ??ng/l??t. Nh? r?a m khng cn tranh nhau ginh khch, b con lm ?n ?n ??nh.

dan van 1

Hi?u qu? dn v?n

Nh? l?i nh?ng ngy ??u tri?n khai ?? n, ng L Ng?c Anh - Ph B th? ??ng ?y ph??ng Minh An cho bi?t, khi m?i nghe ch? tr??ng s?p x?p l?i ho?t ??ng ghe b?i, nhi?u b con ? ph?n ??i k?ch li?t, h? cho r?ng v?i kinh nghi?m sng n??c bao nhiu n?m lm g c vi?c ?? x?y ra s? c?, vi?c ??a vo qu?n l ch? lm r?c r?i thm, lm gi?m thu nh?p. Th? nh?ng, t?p th? lnh ??o ??a ph??ng, cc ban ngnh ?on th? ? quy?t tm cao, M?t tr?n v cc ?on th? cng vo cu?c, tuyn truy?n v?n ??ng cho b con hi?u ???c tc ??ng tch c?c c?a ?? n l t?o ra m?t s?n ph?m du l?ch ??c ?o, t?ng cao thu nh?p. ??a ph??ng c?ng ? t? ch?c nhi?u cu?c h?p, ??i tho?i v?i nhn dn, tuyn truy?n v?n ??ng, gi?i thch cho cc ??i t??ng c ph?n ?ng tri chi?u ?? h? hi?u ?ng ch? tr??ng ny v t? gic th?c hi?n.

Qua h?n 3 thng tri?n khai ?? n, ho?t ??ng c?a ??i ghe b?i ? ?i vo n? n?p, vi?c cho ko, ht gi, ch? qu s? ng??i quy ??nh, khng m?c o phao khi ?i ghe khng cn n?a, thay vo ? l hnh ?nh nh?ng chi?c thuy?n lung linh nh ?n l?ng trn dng sng Hoi th? m?ng.

Tr??c ?y, khi ho?t ??ng t? pht th thu nh?p c?a b con khng ?n ??nh, ??n nay b con thu nh?p t? 500 nghn ??n 1 tri?u ??ng/?m/ghe l k?t qu? r?t ph?n kh?i c?a cng tc v?n ??ng, s? vo cu?c c?a c? h? th?ng chnh tr?. V h?n h?t, ? chnh l s? ??ng thu?n c?a b con v?i m?t ch? tr??ng ph h?p - ng L Ng?c Anh, cho bi?t thm.

T? bi h?c kinh nghi?m trong vi?c t? ch?c ho?t ??ng c?a ??i ghe b?i trn sng Hoi ny, th?i gian qua, kh?i dn v?n c?a ph??ng Minh An ? tch tham m?u cho ??ng ?y ch? ??o c? h? th?ng chnh tr? vo cu?c v?n ??ng nhn dn th?c hi?n th?ng l?i cc m?c tiu ch? tiu pht tri?n, ??ng th?i th?c hi?n t?t cc m hnh dn v?n t?i ??a ph??ng.

C th? k? ??n ?? n m? r?ng khng gian ph? ?i b? v xe th s? ? ???ng Tr?n Ph, Tr?n Qu Cp; v?n ??ng 78/82 h? Nhn dn thay mi tn b?ng gin hoa t?o c?nh quan cho ph? c?; v?n ??ng 279 h? Nhn dn l?p ??t camera ph?c v? cng tc ANTT v v? sinh mi tr??ng v s?p x?p tr?t t? kinh doanh hng rong v?a h trong khu ph? c? c?ng nh? khu v?c v?a h ???ng La H?i, Nguy?n Hong,

Th?c t?, khi ??t l?i ch c?a c?ng ??ng Nhn dn ln hng ??u th chnh sch c?a ??ng, php lu?t cu? Nh n??c s? ?em l?i hi?u qu? thi?t th?c./.

Qu?c H?i

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 02:22