Hi?nh a?nh
 
Ba?o Ta?ng PDF. In Email

B?o tng v?n ha Sa Hu?nh (149 ???ng Tr?n Ph, H?i An)baotang1

B?o tng l n?i cung c?p nh?ng thng tin phong ph v? c? dn c? thu?c h? v?n ho Sa Hu?nh - ch? nhn c?ng th? H?i An s? khai t?ng c quan h? giao l?u Trung Hoa, ?n ?? v cc qu?c gia ?ng Nam . T?i ?y tr?ng by 216 hi?n v?t v?n ho Sa Hu?nh c nin ??i trn d??i 2000 n?m ???c pht hi?n qua cc ??t kh?o st, khai qu?t kh?o c? h?c t?i cc ??a ?i?m: H?u X, Thanh Chim, An Bng, Xun Lm ... t? n?m 1989 ??n n?m 1994.

baotang2

Cc hi?n v?t t?i b?o tng ???c ?nh gi l b? s?u t?p ??c ?o nh?t c?a Vi?t Nam hi?n nay v? v?n ho Sa Hu?nh.
baotang3
  B?o tng g?m s? M?u D?ch (80 ???ng Tr?n Ph, H?i An)
???c xy d?ng vo n?m 1995, b?o tng l?u gi? trn 430 hi?n v?t g?m s? c nin ??i t? th? k? 8 ??n th? k? 18. H?u h?t cc hi?n v?t l g?m s? m?u d?ch c ngu?n g?c t? Trung C?n ?ng, ?n ??, Trung Hoa, Nh?t B?n, Thi Lan, Vi?t Nam... minh ch?ng cho vai tr quan tr?ng c?a th??ng c?ng H?i An trong m?ng l??i m?u d?ch g?m s? trn bi?n vo cc th? k? tr??c, ??ng th?i c?ng cho th?y quan h? giao l?u v?n ho- kinh t? qu?c t? ? t?ng di?n ra r?t m?nh m? ? H?i An.

B?o tng V?n ha dn gian H?i An (33 ???ng Nguy?n Thi H?c, H?i An)
B?o tng r?ng h?n 200m2 tr?ng by h?n 500 hi?n v?t mang ??m ch?t v?n ha dn gian nh?: Cng c? lm ngh? nng, ?nh b?t th?y s?n, ?? g?m, ?? ??ng qua cc th?i k?...; minh ch?ng s? hnh thnh c? dn Vi?t, Hoa t?i H?i An v giao th??ng v?i n??c ngoi ?? lm nn m?t th??ng c?ng l?n c?a ?ng Trong.


  B?o tng L?ch s? - V?n ha (07 ???ng Nguy?n Hu?, H?i An)
???c thnh l?p vo n?m 1989, b?o tng tr?ng by 212 hi?n v?t g?c v t? li?u c gi tr? b?ng g?m, s?, ??ng s?t, gi?y, g?...ph?n nh cc giai ?o?n pht tri?n c?a ? th? - th??ng c?ng H?i An t? th?i k? v?n ho Sa Hu?nh (t? th? k? th? 2 sau Cng Nguyn) ??n th?i k? v?n ho Ch?m (t? th? k? 2 ??n th? k? 15) v v?n ho ??i Vi?t, ??i Nam (t? th? k? 15 ??n th? k? 19). ??n th?m B?o tng L?ch s? - V?n ho H?i An, du khch s? c ???c ci nhn t?ng qut v? ti?n trnh l?ch s? c?ng nh? b? dy v?n ho c?a ? th? c?.