Hi?nh a?nh
 
Bảng quảng cáo

Chuy?n c?a nh?ng ng??i cho ? trn sng Hoi

Hi?n nay, m?i ?m ph?c v? khch du l?ch tham quan trn sng Hoi, nh?ng ng??i cho ? ? ph? c? H?i An c thu nh?p t? 500 nghn ??ng ??n 1 tri?u ??ng/ng??i. ? l k?t qu? ?ng ph?n kh?i t? m?t ch? tr??ng...

Chuy?n c?a nh?ng ng??i cho ? trn sng Hoi

Ph? N? ph??ng Minh An t? ch?c cc ho?t ??ng nhn d?p 20/10/2018

Nhn d?p k? ni?m 88 n?m ngy thnh l?p H?i LHPN Vi?t Nam (20/10/1930-20/10/2018) v 88 n?m ngy ph? n? Vi?t Nam. ??ng th?i h??ng ?ng cu?c v?n ??ng H?c t?p v lm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cch H?...

Ph? N? ph??ng Minh An t? ch?c cc ho?t ??ng nhn d?p 20/10/2018

H?i CCB ph??ng t? ch?c t?ng qu khuy?n h?c con CCB h?c gi?i n?m 2018.

Nh?m tuyn truy?n, nng cao nh?n th?c cho m?i ng??i v? vi?c xy d?ng qu? khuy?n h?c ph?c v? cng tc khuy?n h?c, xy d?ng x h?i h?c t?p.

H?i CCB ph??ng t? ch?c t?ng qu khuy?n h?c con CCB h?c gi?i n?m 2018.

H?i Ng??i cao tu?i ph??ng Minh An t? ch?c L? m?ng th? cc c? trn 70, 75, 80, 85, 95, v trn 100 tu?i

Sng Ngy 6/6/2018 t?i H?i tr??ng Trung tm VHTT ph??ng Minh An 83 Ng Quy?n. H?i ng??i cao tu?i ph??ng t? ch?c l? m?ng th? cc c? trn 70, 75, 80, 85, 95 v trn 100 tu?i.

H?i Ng??i cao tu?i ph??ng Minh An t? ch?c L? m?ng th? cc c? trn 70, 75, 80, 85, 95, v trn 100 tu?i

H?i ph? n? ph??ng Minh An t? ch?c tuyn truy?n v? cng tc b?o v? mi tr??ng v v? sinh an ton th?c ph?m n?m 2018

Nh?m th?c hi?n t?t cc n?i dung c?a giao ??c thi ?ua n?m 2018 v th?c hi?n k? ho?ch c?a H?i LHPN thnh ph? H?i An v? tri?n khai ?? n 938 Tuyn truy?n, gio d?c, v?n ??ng, h? tr? ph? n? tham gia gi?i...

H?i ph? n? ph??ng Minh An t? ch?c tuyn truy?n v? cng tc b?o v? mi tr??ng v v? sinh an ton th?c ph?m n?m 2018

M?t s? th? t?c hnh chnh c?n bi?t. Xem t?i m?c Ki?n th?c php lu?t/ Th? t?c hnh chnhalt

 

Hi?n nay, m?i ?m ph?c v? khch du l?ch tham quan trn sng Hoi, nh?ng ng??i cho ? ? ph? c? H?i An c thu nh?p t? 500 nghn ??ng ??n 1 tri?u ??ng/ng??i. ? l k?t qu? ?ng ph?n kh?i t? m?t ch? tr??ng ph h?p c?a thnh ph? H?i An theo m hnh t? qu?n trong cc d?ch v? du l?ch.

dan van 2

Đọc thêm...
 

M?u 3- ??ng vin t? bo co th?c hi?n theo Q? 76 c?a Trung ??ng v Ch? th? 14 c?a Thnh ?y.

1111

Đọc thêm...
 

Nhn d?p k? ni?m 88 n?m ngy thnh l?p H?i LHPN Vi?t Nam (20/10/1930-20/10/2018) v 88 n?m ngy ph? n? Vi?t Nam. ??ng th?i h??ng ?ng cu?c v?n ??ng H?c t?p v lm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cch H? Ch Minh ?ng h? xy d?ng Mi ?m tnh th??ng cho ph? n? ngho, ph? n? ??n thn v cu?c v?n ??ng ??ng hnh cng ph? n? bin c??ng do trung ??ng H?i LHPN Vi?t Nam pht ??ng.

phu nu 20-10

Đọc thêm...
 
  • Bnh bao
  • Bnh xo
  • Bnh ??p
  • M? Honh Thnh
  • Cao l?u
  • ??c s?n Vi?t Nam
  • M? Qu?ng
  • Bnh bo
  • Bnh Phu th